Akvakultur Slambehandling

Tilpassede løsninger inden for akvakultur slambehandling og komplette systemer til fjernelse af tungmetaller.

Change language: Danish | English | Norwegian 

Systemer til akvakultur slambehandling, designet til nem installation og evnen til at omdanne slam til en værdifuld ressource.

Norlex Systems produktsortiment tilbyder tilpassede skræddersyede løsninger til behandling af slam fra akvakultur uanset hvilken art.

Vores energioptimerede løsninger inden for slambehandling har følgende fordele:

Omdan dit slam til en værdifuld ressource

Slam fra akvakultur er en potentiel gødningsform, der dog ikke kan blive brugt direkte som gødning på grund af indholdet af tungmetaller og kemiske polymer og anses derfor generelt anset som et spildprodukt. Alumichem tilbyder unikke behandlingsløsninger, uden brug af kemiske polymer, ved at fjerne tungmetaller uden at skabe farlige biprodukter, og omdanner dermed slam til en værdifuld ressource.

Slam fra akvakultur er klassificeret som kvalitetsklasse 1, på grund af indholdet af zink og cadmium. Vores innovative løsninger gør det muligt at fjerne tungmetaller fra slammet. Denne avancerede proces omdanner slammet fra kvalitetsklasse 1 til kvalitetsklasse 0, hvilket gør det muligt at anvende slammet som gødning med begrænsede restriktioner i forhold til slam, der er kvalificeret som kvalitetsklasse 1.

Alumichem tilbyder unikke løsninger, der kombinerer ultralyd, elektrolyse, og afvanding, uden at tilsætte indførsel polymer (kemiske flokkuleringsmidler) i processen på noget tidspunkt. Denne innovative proces fjerner partikler, fosfater, organiske stoffer, ammoniak og partikler fra slammet og producerer et polymerfrit spildevand, som er ideelt til genanvendelse og genbrug i fisketanke.

Skræddersyede løsninger inden for slambehandling

Vi tilbyder forskellige skræddersyede løsninger inden for slambehandling. Vores løsninger er designet, konstrueret og kombineret så det er tilpasset ethvert kundekrav.

Alumichem tilbyder komplet udvalg af tjenester til akvakultur slambehandling

Slambehandling

Den typiske proces anvender polymer til at flokkulere slammet og muliggøre afvanding. Det flokkulerede slam separeres i en filtrerings- eller sedimenteringsproces, inden det yderligere afvandes og tørres.

Løsningerne nedenfor er ikke standardløsninger, men eksempler på nogle af de forskellige muligheder, vi tilbyder.

Lexinite Løsning

Lexinite og IntenseOx er unikke muligheder, som hver kan føjes til ethvert system inden for vores sortiment af innovative slambehandlingsløsninger.

Lexinite reducerer mængden af tungmetaller i væsker og slam. Målet er at binde tungmetaller i Lexinite-filteret for at de-klassificere slammet. Slammet kan dermed bruges direkte som gødning, selv når det er koncentreret. Tungmetallerne er bundet i Lexinite og kan bortskaffes som inert affald.

Alumichems slambehandlingssystem er med succes blevet installeret på fiskefarme, hvor det effektivt fjerner forurening fra affaldsstrømmen, producerer rent, genanvendeligt vand og et forureningsfrit slam, som derefter kan videreforarbejdes til dannelse af et tørt materiale, der er let at håndtere og opbevare, hvilket giver ejerne mulighed for at omdanne forurenet fiskeslam til en anvendelig gødning, og således omdanne et dyrt affaldsprodukt til en værdifuld vare.

Flokkuleringsmidler – båndfilter – decanter

Det er vigtigt at bruge et flokkuleringsmiddel med båndfilterløsningen. Det flokkulerede slam flyder hen over et filtreringsbånd, der transporteres ved en bestemt hastighed. Vandet, der frigøres ved flokkuleringstrinnet, drænes gennem båndets porer. Denne eliminering af vand fører til en fortykning af slammet for enden af transportbåndet. Spray dysser Dyssespray renser båndets for at forhindre tilstopning.

Filtratet returneres til begyndelsen af processen, mens det fortykkede slam sendes til en midlertidig lagertank før det bliver pumpet til dekanteren for yderligere afvanding.

flokkuleringsmidler – tromleafvander

Princippet er identisk med båndfilteret. Slamkoncentreringen konditionering foretages med et flokkuleringsmiddel, hvorefter slammet dog afvandes gennem en tromleafvanderen ingsenheden. En tromleafvander foretrækkes, når typisk når kravet til tørstofindholdet er højere end ved båndfilteret.

Elektrolyse - ultralyd - separator - dekanter - tørring

Slammets flokkuleringsproces er en kombineret proces med elektrolyse og ultralydskraft. Det flokkulerede slam strømmer over til separatoren, der fjerner flokkene, før det afvandede slam pumpes ind i dekanteren. Fra dekanteren føres det halvtørrede slam gennem en tørreenhed som det sidste trin i slambehandlingen.

Explore the Processes we work with in Aquaculture

Complete range of coagulants. we are experts in optimising coagulation processes in the treatment…

We have unique and vast experience in the supply and use of polymers, which benefits our customers in particular.

Alumichem supply sludge treatment chemicals and equipment and the expertise to optimize the sludge…